1. Postanowienia ogólne

1.1    Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży ofert pracy i ogłoszeń, zakupów pakietów CV, testów, etc., na odległość, tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, za pośrednictwem serwisów internetowych dostępnych pod następującymi adresami:
www.praca-eu.pl
1.2.    Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu jest www.praca-eu.pl
1.3.    Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i do przedsiębiorców.

2.    Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 
Usługodawca świadczy następujące usługi:
a)    'Twoje konto'
korzystanie z usługi "Twoje konto" jest możliwe po dokonaniu rejestracji, przy czym niezbędne jest tu podanie następujących (zgodnych z prawdą) danych: imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i hasło, a także numer NIP (w przypadku przedsiębiorców)
korzystanie z usługi "Twoje konto" jest nieodpłatne i bezterminowe
w każdej chwili można zrezygnować z korzystania z usługi "Twoje konto" poprzez kliknięcie na przycisk "Usuń Twoje konto", bądź poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania na adres Usługodawcy
b)    'Formularz zamówienia'
korzystanie z usługi "Formularz zamówienia" rozpoczyna się po dodaniu pierwszej zamawianej usługi do "Koszyka" (stosownej funkcjonalności serwisu), przy czym złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza i kliknięciu na przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"
niezbędne jest tu podanie następujących (zgodnych z prawdą) danych: imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, rodzaj produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności i hasło, a także numer NIP (w przypadku przedsiębiorców)
c)    'Newsletter'
korzystanie z "Newslettera" rozpoczyna się po podaniu adresu poczty elektronicznej i kliknięciu na przycisk "zapisz się na Newsletter" albo poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji w celu rozpoczęcia korzystania z usługi "Twoje konto"
korzystanie z usługi "Newsletter" jest nieodpłatne i bezterminowe
w każdej chwili można zrezygnować z korzystania z usługi "Newsletter" poprzez kliknięcie na przycisk "Rezygnuj z Newslettera", bądź poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania na adres Usługodawcy
 
3.    Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 
3.1.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
a)    posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu
b)    posiadanie adresu poczty elektronicznej
c)    zainstalowanie przeglądarki internetowej Google Chrome w wersji 40 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 35 i wyższej
d)    włączenie plików Cookies oraz Javascript
3.2.    Podczas korzystania z serwisów Usługodawcy nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
3.3.    Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnianie w serwisach Usługodawcy swojego wizerunku.
 
4.    Składanie i realizacja zamówień, sposoby i terminy płatności
 
4.1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.
4.2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
4.3. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu (a) loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła lub (b) tylko loginu.
4.4. Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
4.5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, tworzy Konto, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej. Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wysyłany jest mail aktywacyjny. Do momentu, kiedy Użytkownik nie kliknie w link aktywacyjny nie będzie mógł się ponownie zalogować do Konta.
4.6. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub pośrednio uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku rejestracji Usługobiorcy za pośrednictwem innych serwisów (np. Facebook). Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
4.7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
4.8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
4.9. Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
4.10. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
4.11. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
4.12. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługodawca przekazuje Usługobiorcy potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku.

4.13    Możliwe są następujące sposoby płatności:
a)    płatność przelewem na następujący rachunek bankowy Usługodawcy: *
b)    płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem PayU, Paypal
4.14    Usługobiorca jest zobowiązany do dokonania płatności w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 
5.    Tryb postępowania reklamacyjnego
 
5.1.    Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Produkt bez wad.
5.2.    Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub elektronicznie na następujący adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5.2.    Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia.
 
6.    Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

6.1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wydanie oświadczenia przed upływem tego terminu, przy czym konsument może skorzystać z wzoru formularza zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres: rezygnacje@ praca-eu.pl.
6.2.    W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6.3.    W przypadku usługi, której wykonywanie  - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
6.4.    Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

7. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
7.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
a. połączenie z siecią Internet,
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki „cookies”.
7.2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.
7.3. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik i Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.
7.4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
7.5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Usługobiorcę nie później niż 24 godziny od momentu zawarcia umowy. Jeżeli zawarcie umowy z Usługobiorcą nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

8.    Dane osobowe
 
8.1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca.
8.2.    Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazanie w Regulaminie.
8.3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8.4.    Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 
9.    Dobra osobiste / prawa własności intelektualnej
Podczas korzystania z serwisów internetowych Sprzedawcy należy szanować jego dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej

10.    Postanowienia dotyczące Usługobiorców nie będących konsumentami

10.1.    W przypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
10.2.    Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy nie będącego konsumentem jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny.
10.3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywane w momencie zawarcia umowy, natomiast nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
10.4.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 
11.    Postanowienia końcowe
 
11.1    Regulamin oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
11.2.    Wszelkie spory powstałe w związku ze świadczeniem usług na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.
11.3.    Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń